ﻫﺘﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺒﺎز

ﻫﺘﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺒﺎز در ﻗﻠﺐ ﮐﺮﻣﺎن اﻗﺎﻣﺘﯽ راﺣﺖ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎزه اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه در ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﺘﻠﯽ ﮐﻪ در دل در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ ای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻨﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ ، ﮐﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﻫﺘﻞ   . ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ و دﮐﻮر اﺗﺎق ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎص درﮐﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎغ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ دارد.

 

اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺷﺎﻣﻞ 5 اﺗﺎق اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  اﻣﮑﺎﻧﺎ ﻫﺮ اﺗﺎق اﯾﻦ ، در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ زﯾﺒﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻪ داری روزاﻧﻪ را ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺮب و آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻫﺘﻞ ﺷﻬﺒﺎز در ﺗﻼش اﻧﺪ اﻗﺎﻣﺘﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.


ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ آرام و زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۳ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺷﺒﯽ و ۵ ﯾﻮر اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ای ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺮﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﻬﺖ رزرو :
ﺷﻤﺎره +983432222894
همراه  +989138593050
اﯾﻤﯿﻞ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ﻫﺘﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺒﺎز

ﻫﺘﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻬﺒﺎز در ﻗﻠﺐ ﮐﺮﻣﺎن اﻗﺎﻣﺘﯽ راﺣﺖ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎزه اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه در ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﺘﻠﯽ ﮐﻪ در دل در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ ای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻨﺮ و ﻃﺮاﺣﯽ ، ﮐﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﻫﺘﻞ   . ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ و دﮐﻮر اﺗﺎق ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺎص درﮐﺮﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎغ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ دارد.